GREEN NIFEN

Referenčný prípravok: Bandur


Postrekový herbicídny prípravok vo forme kvapalného suspenzného koncentrátu pre riedenie vodou určený na preemergentné ničenie jednoročných trávovitých  a dvojklíčnolistových burín v zemiakoch, bôbe, hrachu  kŕmnom a slnečnici ročnej.


Formulácia: SC – suspenzný koncentrát

Účinná látka: aclonifen 600 g/l

2-chlor-3-fenoxy-6-nitroanilin


Pôsobenie prípravku

Buriny prijímajú aclonifen pri prerastaní herbicídnym filmom vytvoreným na povrchu pôdy. Príjem účinnej látky sa uskutočňuje prevažne cez výhonky klíčiacich rastlín. Rastliny sa stávajú chlorotickými, sú zbrzdené v raste a napokon odumierajú. Herbicídny film nesmie byť narušený mechanickým obrábaním pôdy, pretože by sa tým negatívne ovplyvnil jeho účinok na buriny.


Spektrum účinku

Citlivé buriny:

jednoročné trávy: metlička obyčajná, lipnica ročná, psiarka poľná

dvojklíčnolistové buriny: rumančeky, hluchavky, horčica roľná, lýrovka obyčajná, kapsička pastierska, kolenec roľný, pŕhľava malá, láskavec ohnutý, loboda konáristá, mrlíky, peniažtek roľný, žltnice, mliečniky, hviezdica prostredná, horčiaky, veroniky, starček obyčajný, lipkavec, fialka roľná, výmrv repky, zemedym lekársky

Stredne citlivé buriny:

lipkavec na silno humóznej pôde, pohánkovec ovíjavý, pakosty a konopnica v prípade, že vzchádzajú oneskorene.


Termín aplikácie

Zemiak

Prípravok aplikujte po poslednej preorávke na slepo, avšak do 1 týždňa pred vzídením zemiakov v rastovej fáze BBCH 00-08. Zemiakové hrobčeky by nemali byť príliš strmé, aby sa zabránilo erózii spôsobenej vetrom a zrážkami. Správne založené hrobčeky napomáhajú optimálnemu účinku. Po aplikácii sa už nesmie robiť žiadne mechanické obrábanie pôdy. Neaplikujte prípravok v sadbových zemiakoch a vo veľmi skorých odrodách konzumných zemiakov.

Bôb, hrach kŕmny, slnečnica

Prípravok  aplikujte po zasiatí do 1 týždňa pred vzídením plodín v rastovej fáze BBCH 00-08.

 

Predpokladom účinnosti prípravku je dostatočná pôdna vlhkosť, herbicíd musí byť aktivovaný napr. zrážkami. Na pôdach s vyššou sorpčnou schopnosťou a na pôdach s vysokou náchylnosťou na vysychanie povrchových vrstiev sa nedá vylúčiť znížená účinnosť.

Pokiaľ po preemergentnej aplikácii prípravku nasledujú zrážky, nedá sa vylúčiť, hlavne na ľahkých pôdach, splavenie prípravku do koreňovej zóny rastlín a následné poškodenie ošetrovaného porastu.

Na piesčitých pôdach, obzvlášť s obsahom humusu pod 1 %, nie je možné prípravok aplikovať.

Pri použití prípravku sa nedá vylúčiť poškodenie plodiny.

Prípravok nie je možné použiť v množiteľských porastoch!

Maximálny počet ošetrení: 1x za vegetáciu


Dávka vody: 200 – 400 l/ha

Balenie: 5 l HDPE kanister, 15 l HDPE kanister, 20 l HDPE kanister


Odporučenie pre aplikáciu

 

Plodina

Účel použitia

Dávka / ha

Ochranná doba

Poznámka

zemiak

dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy

4 l

AT

 

 

bôb

dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy

4 l

AT

 

hrach

dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy

4 l

AT

kŕmny

slnečnica

dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy

4 l

AT

 

 

 

Etiketa prípravku GREEN NIFEN (PDF)

KBÚ prípravku GREEN NIFEN (PDF)